Розпорядження гебітскомісара
щодо організації боротьби з партизанами
(21 березня 1943 р.)

Ф.Р-2697, оп.1, спр.4, арк.10 зв.