Дані обстеження обласного краєзнавчого музея комісією Обкома КП(б)У.
Підстава: Ф.П-429, оп.1, спр. 106, арк. 17-19.
10 червня 1939 року.