ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного архіву
Кіровоградської області
15.06.2011 № 48
Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Кіровоградській області
23 червня 2011 р.
за №33/1579
Ціни
на роботи (послуги) у сфері використання та забезпечення збереженості
архівних документів, що виконуються Державним архівом Кіровоградської
області
Ціна грн.
№№
Найменування видів робіт (послуг)
Одиниця виміру
коп. без
з/п
ПДВ
1
2
3
4
1.
Описування документів:
1.1.
Складання історичних довідок до архівних
фондів:
1.1.1.
виявлення відомостей за опублікованими
друкований
9,94
джерелами;
аркуш
1.1.2.
виявлення відомостей за справами;
справа
11,04
1.1.3.
написання історичних довідок до архівних
друкований
993,74
фондів.
аркуш
1.2.
Підготовлення до описування фондів
фонд
205,66
(колекцій) особового походження
1.3.
Розроблення схем систематизації документів
фонду:
1.3.1.
з управлінською документацією;
схема
397,49
1.3.2.
із документів особового походження.
схема
137,10
1.4.
Визначення та уточнення фондової
приналежності документів:
1.4.1
з управлінською документацією;
справа
1,99
1.4.2.
із документів особового походження.
документ
1,71
1.5.
Формування справ:
1.5.1
з управлінською документацією;
аркуш
0,12
1.5.2.
із документів особового походження.
справа
1,37
1.6.
Систематизація аркушів у справі:
2
1
3
4
2
1.6.1.
машинописний (без правки) або розбірливий
аркуш
0,08
рукописний текст;
1.6.2.
машинописний або розбірливий рукописний
аркуш
0,12
текст із правками та вставками, які
затруднюють читання.
1.7.
Складання внутрішніх описів справ
заголовок
1,66
1.8.
Складання заголовків справ:
1.8.1.
управлінської документації;
заголовок
3,97
1.8.2.
особового походження.
заголовок
2,74
1.9.
Редагування заголовків із частковим (15-20%)
переглядом справ:
1.9.1.
управлінської документації;
заголовок
0,66
1.9.2.
особового походження.
заголовок
0,55
1.10.
Редагування заголовків без перегляду справ
заголовок
0,40
1.11.
Систематизація справ:
1.11.1
у межах фондів установ;
справа
0,28
1.11.2.
у межах фондів особового походження.
справа
0,23
1.12.
Складання науково-довідкового апарату до
друкований
993,74
описів (передмов)
аркуш
1.13.
Складання описів справ на друкарській
заголовок
0,89
машинці
1.14.
Оформлення описів
опис
99,37
2.
Експертиза цінності документів з паперовим
носієм:
2.1.
Проведення цільової експертизи наукової та
справа
0,89
історико-культурної цінності документів з
оформленням результатів
2.2.
Проведення цільової комплексної експертизи
цінності документів:
2.2.1.
без оформлення результатів;
справа
4,46
2.2.2.
з оформленням результатів.
справа
6,17
2.3.
Оформлення результатів експертизи цінності
документів:
2.3.1.
складання акта про вилучення до знищення
позиція акта
2,29
документів, що не підлягають зберіганню;
2.3.2
вилучення справ, що виділені до знищення.
справа
0,46
2.4.
Нумерація аркушів у справах:
2.4.1.
обсягом понад 150 аркушів;
аркуш
0,05
2.4.2.
обсягом до 150 аркушів;
аркуш
0,06
2.4.3
обсягом менш ніж 150 аркушів.
аркуш
0,06
3
1
2
3
4
2.5.
Перенумерація аркушів у справах:
2.5.1.
управлінської документації.
аркуш
0,07
2.6.
Перевіряння нумерації аркушів у справах:
2.6.1.
документи після 1917 року;
аркуш
0,02
2.6.2.
із нестандартними аркушами.
аркуш
0,03
2.7.
Оформлення обкладинок (титульних
аркушів) справ:
2.7.1.
обкладинка друкарська;
справа
1,60
2.7.2.
обкладинка (титульний аркуш)без трафарету;
справа
2,01
2.7.3.
обкладинка великоформатна;
справа
3,21
2.7.4.
підкладання титульних аркушів у справи.
справа
0,27
3.
Роботи (послуги) з реставрації, ремонту та
технічного оформлення робіт:
3.1.
Приймання справ і документів на ремонт і
аркуш
0,05
реставрацію
3.2.
Реставрація документів другої складності
аркуш
2,94
3.3.
Ремонт документів:
3.3.1.
першої складності;
аркуш
1,12
3.3.2.
другої складності;
аркуш
0,52
3.3.3.
третьої складності.
аркуш
0,23
3.4.
Підшивання справ:
3.4.1.
що містять до 25 аркушів;
справа
1,17
3.4.2.
що містять до 50 аркушів;
справа
1,76
3.4.3.
що містять до 100 аркушів;
справа
3,94
3.4.4.
що містять до 150 аркушів;
справа
5,80
3.4.5.
що містять понад 150 аркушів.
справа
7,58
3.5.
Оправлення документів (справ):
3.5.1.
оправа складна (висота блоку до 6 см);
справа
8,22
3.5.2.
оправа проста (формат блоку до 25х40 см).
справа
4,70
3.6.
Друкування суцільного текстового матеріалу
сторінка
2,61
(копії з архівних документів) через 1,5
інтервалу
3.7.
Звіряння текстів після друкування
сторінка
1,53
4.
Використання архівних документів:
4.1.
Виконання персональних запитів:
4.1.1.
генеалогічних (без вартості робіт з виявлення
довідка
993,74
документів);
4.1.2.
фактографічних (без вартості робіт з виявлення
довідка
68,55
документів);
4
1
2
3
4
4.1.3.
біографічних (без вартості робіт з виявлення
довідка
160,43
документів).
4.2.
Виконання тематичних запитів:
4.2.1.
юридичних осіб;
запит
298,12
4.2.2.
громадян.
запит
240,65
4.3.
Видавання (приймання) справ з архівосховищ
справа
0,80
архіву у процесі виконання платних послуг
4.4.
Видавання (приймання) описів у процесі
опис
0,39
виконання платних послуг
4.5.
Тематичне виявлення документів
справа
5,85
4.6.
Підготовлення та проведення екскурсій по
архіву:
4.6.1.
оглядових;
1 екскурсія
298,12
4.6.2.
тематичних.
1 екскурсія
754,07
4.7.
Організація виставок документів (без
вартості робіт з виявлення документів та
виготовлення копій документів):
4.7.1.
до 25 експонатів;
1 виставка
548,42
4.7.2.
до 50 експонатів;
1 виставка
1689,35
4.7.3.
до 100 експонатів.
1 виставка
3179,96
4.8.
Робота читального залу:
4.8.1.
оформлення користувачів для роботи у
користувач
5,35
читальному залі;
4.8.2.
консультування користувачів про склад та
консультація
6,68
зміст документів;
4.8.3.
приймання замовлень на копіювання
аркуш
0,47
документів з паперовим носієм;
4.8.4.
видавання копій на документи з паперовим
аркуш
1,15
носієм;
4.8.5.
видавання документів з паперовим носієм
користувачам, що працюють з комерційною
метою:
4.8.5.1.
стандартних;
справа
0,80
4.8.5.2.
нестандартних.
справа
1,60
4.8.6.
надання у користування в читальному залі
справа
0,99
документів понад встановлені обсяги і строки;
5
1
2
3
4
4.8.7.
видавання (приймання) описів користувачам,
опис
1,15
що працюють з комерційною метою;
4.8.8.
перегляд описів та каталогів із метою відбору
справ за темою користувачів:
4.8.8.1.
машинописних;
заголовок
0,05
4.8.8.2.
рукописних.
заголовок
0,11
5.
Надання методичної та практичної допомоги
у підготовленні нормативно-методичних
документів із організації діловодства та
архівної справи:
5.1.
Положень про архіви (архівні підрозділи);
положення
80,22
5.2.
Положень про експертні комісії;
положення
80,22
5.3.
Інструкцій з діловодства;
друкований
298,12
аркуш
5.4.
Зведених (індивідуальних) номенклатур справ.
стаття
0,80
номенклатури
6.
Надання методичної та практичної допомоги
у підготовленні описів справ:
6.1.
Постійного зберігання;
стаття опису
0,62
6.2.
Із особового складу.
стаття опису
0,36
7.
Надання методичної та практичної допомоги
позиція акта
0,67
у складанні актів про вилучення документів
для знищення
8.
Надання методичної та практичної допомоги
установа
160,43
фондоутворювачам у складанні та веденні
облікової та статистичної звітності архівів
(архівних підрозділів)
9.
Проведення нарад, семінарів з працівниками
нарада
298,12
архівних та діловодних служб установ і
організації
10.
Надання консультаційно-практичної
допомоги працівникам служб діловодства та
архівних підрозділів установ з питань
архівної справи та діловодства:
6
1
2
3
4
10.1.
У Державному архіві Кіровоградської області;
консультація
24,84
10.2.
В установі - фондоутворювачі.
консультація
49,69
Заступник начальника відділу
організаційно-фінансового забезпечення,
головний бухгалтер
Г. Мороз
Начальник відділу зберігання, обліку
та довідкового апарату
О. Жук
Начальник відділу інформації та
використання документів
О. Трибуцька
Завідувач лабораторії мікрофільмування
і реставрації документів
С. Сергієнко