Відомість про учбові заклади Київської губернії, не підпорядковані Міністерству народної освіти, в яких викладався Закон Божій за лютеранським віросповіданням
1862 р.

ЦДІАК України, Ф. 707, оп. 28, спр. 2, арк. 227 зв-228