ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ЯСТРЕБОВ

Володимир Миколайович Ястребов

(1855—1898),
археолог, етнограф і педагог (до 160-річчя від дня його народження)

Володимир Миколайович Ястребов народився 06 липня 1855 року в с. Крива Лука Самарської губернії у сім’ї священика. Мати його дуже рано померла, тому вихованням хлопчика займалися батько та нянька – сільська дівчина Варвара.

З 1865 р. В. Ястребов навчався у самарській класичній гімназії. Після її закінчення за порадою вчителів вступив до Одеського університету на історичний відділ історико-філологічного факультету. Під час навчання особливо цікавився лекціями славіста В.І. Григоровича, філософа Р.В. Ординського та історика Ф.І. Успенського. Під керівництвом останнього написав кандидатську дисертацію «Хрестовий похід Фрідріха ІІ», яку захистив у 1877 році.

Після закінчення університету в 1876 році Володимир Ястребов переїхав до Єлисаветграда (нині – Кропивницький), де працював учителем історії у реальному училищі. Туди ж після виходу на пенсію вирушив його колишній викладач – В.Григорович, який планував подорож південною Україною.

В.М. Ястребов зібрав у північних повітах Херсонської губернії етнографічні матеріали, що відображали історико-етнічну карту цього регіону, яка сформувалася впродовж спільного понад сторічного проживання різних народів. Він дійшов висновку, що це відбилося і на змісті української усної народної творчості, додало до неї нові елементи. Особливу увагу вчений приділяв вивченню прізвищ краю. На Єлисаветградщині та Олександрійщині він записав майже 400 прізвищ з поясненням їх походження, систематизувавши за внутрішнім зв’язком з особистим і громадським селянським життям. Брав участь у розкопках на Херсонщині та Катеринославщині.

Помер Володимир Миколайович Ястребов, дослідник старожитностей Єлисаветградщини 21 грудня 1898 року. Він був похований на Першому Християнському цвинтарі Одеси.

В. Ястребов був членом-кореспондентом Московського археологічного товариства (з 1885 р.), Одеського товариства історії і старожитностей (з 1887 р., з 1893 р. – дійсний член), Історико-філологічного товариства при Новоросійському університеті (з 1892 р.), Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії (з 1894 р.), співробітником Петербурзької археологічної комісії.

Автор і упорядник близько 100 наукових праць (зокрема, 3 монографій, 1 брошури, понад 30 рецензій, близько 60 наукових статей).
# Назва документа Дата Підстава
1 Протокол засідання комісії викладачів старших класів Єлисаветградського земського реального училища (секретар В.Ястребов) 10.03.1886 р. ДАКО, Ф. - 60, оп. 1, спр. 58, арк. 12 зв.-13
2 Відомості із «Краткого списка о службе представляемого к производству в следующий чин за выслугу лет» про викладача історії і географії Єлисаветградського земського реального училища В.М. Ястребова, який отримав чин «надворного советника» 05.09.1887 р. ДАКО, Ф. - 60, оп. 1, спр. 57, арк. 36-38 зв
3 Відомості про особовий склад Єлисаветградського реального училища, в якому викладав В.М. Ястребов (№ 14) 1895 р ДАКО, ДІФ, «Отчет Єлисаветградской городской управы о приходе и расходе городских и посторонних сумм за 1985 г.». Єлисаветград, 1896, с.107-108, інв. № 304
4 Про участь В. Ястребова у відкритті пам’ятника професору Григоровичу, який був його вчителем 18.10. 1892 р ДАКО, ДІФ, «Исторический очерк г. Елисаветграда» (упор. О.Пашутін), Єлисаветград, 1897, арк. 102 зв.-103зв., інв. № 1906
5 Архівна копія листа В. Ястребова до М. Сумцова про навчальні заклади у провінції та збирання етнографічних матеріалів 14.05. 1895 р. ДАКО, ДІФ, інв. № 425, с. 1-3
6 Фото. Єлисаветградське земське реальне училище, в якому працював В. Ястребов б/д ДАКО, ДІФ, «На пам'ять о родном крае. История Центральной Украины в слове, красках, фотографиях и почтовых отркрытках» (авт.-упор. О.Чуднов, Кіровоград: «Імекс – ЛТД», 2008, с. 141, інв. № 9678
7 Відомості про сім’ю В.М. Ястребова др.пол.ХІХ ст. ДАКО, ДІФ, C. Шевченко «Alma mater єлисавет-градських гімназистток». Кіровоград: КДПУ ім. В.Винничен-ка, 2007, с.40-41, інв. № 9530
8 Стаття В. Чернецького «В.М. Ястребов – дослідник Єлисаветградщини» 1967 р. ДАКО, ДІФ, газета «Кіровоградська правда», від 25 жовтня 1967 р., № 251, с. 4, інв. № 4185
9 Стаття В. Чернецького «Невтомний шукач» (до 70-річчя від дня смерті В. Ястребова) 1969 р. ДАКО, ДІФ, журнал «Народна творчість та етнографія», липень-серпень 1969 р., №4, Київ: вид-во «Наукова думка», с. 63, 64, інв. № 2886
10 Стаття В. Прокопенка «Учитель, історик, етнограф» про життя і діяльність В. Ястребова 1976 р. ДАКО, ДІФ, газета «Кіровоградська правда», від 11 квітня 1976 р., № 85, Київ: вид-во «Наукова думка», с. 4, інв. № 4876
11 Обкладинка історико-краєзнавчого видання «З іменем Володимира Ястребова» (автор-упор. С.Янчуков, редактор О. Бабенко) 2005 р. ДАКО, ДІФ, Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2005, інв. № 9333
12 Стаття М. Тупчієнка «Лист В.М. Ястребова М.Ф. Сумцову в останній рік життя» 2010 р. ДАКО, ДІФ, «Краєзнавчий вісник Кіровоградщини». Випуск V.- Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2010. с.120-126, інв. № 10354
13 Відомості про В.М. Ястребова, завідувача історико-географічним музеєм із статті В.Пархомчук «До історії Кіровоградського краєзнавчого музею» 2012 р. ДАКО, ДІФ, «Науковий збірник Кіровоградського обласного краєзнавчого музею», Кіровоград: «Імекс – ЛТД», 2012, с. 16-18, інв. № 10239
14 Обкладинка видання Кіровоградської обласної ради «Лауреати обласної краєзнавчої премії ім. В.М. Ястребова», виданого до 75-річчя Кіровоградської області. 2014 р. ДАКО, ДІФ, Кіровоград: ПРВЦ «КОД», 2014, інв. № 10345
15 Стаття К. Шляхового «Володимир Миколайович Ястребов (1855-1898). Спроба біографічного дослідження» 2019 р. ДАКО, ДІФ, Збірка статей і нарисів «Стежинами пам’яті. З історії краєзнавчого руху на Кіровоградщині» (укладач Л. Гайда). Випуск І.- Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2013, с. 141-144, інв. № 10422
16 Стаття О. Собчук «Листи В. Ястребова як важливе джерело для вивчення особистості вченого» 2019 р. ДАКО, ДІФ, «Між Бугом і Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України». Випуск ХІ.- Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2019. с. 43-47, інв. № 10709