Тел.: (0522) 37-31-10 E-mail: [email protected]
Оберіть зручний розмір шрифта:

ПРО ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Фонди


Фонди:


Склад документів, які знаходяться на зберіганні в Держархіві області

Документи архіву кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст. висвітлюють економічний, політичний і культурний розвиток Єлисаветградського, Олександрійського та Бобринецького повітів Херсонської губернії, історію м. Єлисаветграда, заселення та освоєння земель навколо фортеці Св. Єлизавети, утворення військових поселень, розвиток ремесел та торгівлі, розкривають деякі сторони громадського життя та побуту населення краю.

Фонди цього періоду представлені документами органів місцевого самоврядування, судових органів і установ поліції, землевпорядкувальних та межових установ, навчальних та релігійних закладів.

Документи фондів місцевих органів влади та установ міського та земського самоврядування (волосних правлінь, сільських управ, міських магістратів, дум, ремісничих, міщанських і земельних управ, повітової канцелярій предводителів дворянства та ін.), містять інформацію про життя різних верств населення краю, про його кількість та кількість підприємств, торговельних установ, про національний та класовий склад населення, про організацію та діяльність установ міського та земського самоврядування. Розкривають податкову політику царського уряду, політику поміщицько-дворянської влади на селі, містять інформацію про військову та інші повинності, про становище та розвиток промисловості, торгівлі, будівництва, народної освіти, культури.

Фонди органів межування державних, громадських і приватних землеволодінь та охорони лісів (межові канцелярії, лісництва) містять цікаві документи з історії управління межування, охорони та впорядкування лісів на казенних і приватних землях.

Цікавими є документи фондів промислових підприємств – заводів Ельворті, Яскульського, Шкловського, Маловисківського і Сабліно-Знам’янського цукрових заводів, в яких відображено процес виникнення і розвиток ливарно-механічної, машинобудівної промисловості, промисловості по переробці сільськогосподарської продукції.

Відомості про стан освіти, культури в містах та повітах зосереджені у фонді Інспектор народних училищ Єлисаветградського повіту, у фондах гімназій міст Єлисаветграду та Златополя, Златопольських повітового дворянського училища та сільськогосподарського училища, Департаменту землеробства, Єлисаветградських єврейської чоловічої гімназії, земського реального училища, комерційних училищ та культурно-просвітницьких товариств.

Архів зберігає документи установ зв’язку – Єлисаветградської повітової телеграфної контори, міської телефонної станції, поштово-телеграфних контор.

Серед документів фондів органів суду, прокуратури та підлеглих їм установ зберігаються протоколи судових засідань, постанови повітового суду, карні та цивільні справи про право на спадщину, визнання прав на нерухомість, оренду землі та ін.

Фінансові органи представлені документами фондів Єлисаветградського повітового казначейства, Єлисаветградського міського громадського банку, Єлисаветградських відділень Московського з’єднаного банку, Російського для зовнішньої торгівлі банку, Петроградського міжнародного комерційного банку та фондами різноманітних товариств взаємного кредиту та ощадних кас.

Фонди установ релігійного культу подають відомості про діяльність духовних правлінь та різноманітних релігійних закладів (Олександрійського повітового відділення єпархіальної училищної ради, міщанського єврейського товариства і єврейської общини м. Златополя, єврейського кагалу і єврейського молитовного товариства м. Єлисаветграда), про будівлі, стан та оформлення православних храмів, їх нерухоме майно. В архіві зберігаються метричні книги громадян православного, римо-католицького, іудейського та протестантського віросповідання.

В архіві зберігаються 9 фондів особового походження за 1809-1917 роки, в яких відклались документи поміщиків – землевласників: Княгині Г.О. Урусової, М.М. Бурдзинкевича, О.О. Лутковського, З.І. Савутіна, О.В. Дмітрієва; нотаріуса м. Єлисаветграда князя О.К. Єрістова; купців: М.Т. Соловйова, Л.З. Уманського; історика, етнографа П.З. Рябкова. Це родинні та біографічні документи, документи про службу фондоутворювачів та членів їх родин, фінансово-господарські документи (купчі на селян, описи майна маєтків, ревізькі казки, листування та ін.), а також документи громадської та наукової діяльності.

Значну частину документів архіву становлять документи періоду після 1917 року, які відклались у фондах органів влади і державного управління підприємств промисловості та установ і організацій сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку, установ науки, освіти і культури, профспілкових і громадських організацій, у особових фондах і в колекціях документів. В них міститься багатий фактичний матеріал про період Української революції 1917-1920 років в краї. Переважно це фонди виконкомів рад робітничих, селянських і солдатських депутатів, військово-революційних комітетів. Ці документи свідчать про переломні та складні часи в житті суспільства того часу.

Архів зберігає фонди військових установ, таких як Комітет охорони м. Єлисаветграда, Єлисаветградський та Олександрійський повітові та окружні військові комісаріати, Єлисаветградський повітовий комісаріат полонених і біженців, Управління військового комісара залізничної дільниці ст. Знам’янка, Новоукраїнський військовий цензор, волосні, районні, міські військові комісаріати.

Відомості про землекористування, утворення комун, сільськогосподарських артілей, колективізацію сільського господарства, ліквідацію селян-власників; про роботу МТС і РТС, колгоспів, радгоспів, їх технічне оснащення містяться у фондах Рад, комітетів незаможних селян та у фондах установ сільського господарства.

Знаходиться на зберіганні в архіві значна кількість фондів підприємств промисловості та місцевого і комунального господарств, організацій охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, народної і професійно-технічної освіти, культури і мистецтва, які мають велику інформаційну цінність.

Багатий фактичний матеріал з історії розвитку та діяльності профспілкового руху знаходиться майже в 140 фондах профспілкових установ Кіровоградської області.

Окрему групу фондів становлять фонди установ, що діяли в період тимчасової німецько-фашистської окупації області в 1941-1944 роках. Це фонди: Комендатура Української служби порядку, Кіровоградський, Олександрійський гебітскомісаріати, районних, міських управ та їх відділів, сільських управ, фонди установ поліції, суду, статистики, промислових підприємств, земельних відділів та управ, сільськогосподарських виробничих бюро, управлінь державними маєтками, державних ферм, громадських господарств. Вони відображають закони окупаційного режиму та життя людей у важкі воєнні роки, містять відомості про людей, що були вивезені до Німеччини.

Великий документальний масив складають фонди партійних та комсомольських організацій (обкомів компартії та комсомолу, міськкомів, райкомів компартії та комсомолу, окремих первинних партійних і комсомольських організацій установ, організацій і підприємств) за 1920-1941, 1944-1991 роки, які крім інформації про діяльність комуністичної партії та комсомольської організації в області містять відомості з історії суспільно-політичного, економічного і культурного розвитку краю за цей історичний період. Ця група документів також розкриває історію підпільного руху на окупованій в період Великої Вітчизняної війни території області.

У фонді Управління служби безпеки України по Кіровоградській області зберігаються архівно-слідчі справи жертв політичних репресій 20-50-х років та фільтраційні справи на угнаних у Німеччину в період Великої Вітчизняної війни.

В архіві зберігаються фонди окружних та територіальних виборчих комісій з виборів Президента України, до Верховної Ради України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

Доповненням до вивчення історії 20-90-х років ХХ століття є 79 особових фондів. Це фонди діячів науки: дослідника півночі Росії А.В.Журавського, академіків І.Є.Тамма, Г.Р.Носова; діячів культури: Г.О.Поляновського, Н.С.Ігнатьєвої, А.О.Косяченко, Г.Г.Семенова, І.В.Терентьєва; літераторів: О.Д.Моторного, М.К.Смоленчука, О.К.Журливої; відомих педагогів: В.О.Сухомлинського, І.Г.Ткаченка; учасників Великої Вітчизняної війни: Г.В.Балицького, А.Г.Бурковського, Ю.К.Глібко, О.Т.Шаповалова, Я.П.Тадеуша; громадських діячів: Т.М.Гуляницького, О.В.Гіталова, М.О.Фортус, а також краєзнавців І.К.Бойко, А.М.Доброва, А.І.Кохана, В.С.Крамаренко, І.С.Проценко в яких, крім бібліографічних та особистих документів, відклалися службові, творчі, наукові документи, їх спогади, листування, фотодокументи та література про них та ін.

В держархіві області на зберіганні знаходяться архівні колекції із копій документів з історії заснування Нової Сербії та фортеці Святої Єлисавети, а також документів ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів учасників боїв в Афганістані, листів радянських громадян з німецько-фашистської неволі, документів що відображають події, пов’язані з виборами Президента України та „Помаранчевої революції”, з виборами до Верховної Ради України, агітаційних документів з виборів депутатів Кіровоградської обласної та міської рад, міського голови.

Для довідкової роботи, з метою захисту прав і задоволення соціальних потреб громадян, найбільше використовуються документи фондів релігійних установ, органів влади (обласного, районних, міських виконкомів, селищних рад народних депутатів), відділів РАГС, установ та підприємств промисловості, комунального та сільського господарства (заводів, фабрик, колгоспів, радгоспів та ін.), та архівно-слідчі справи 20-50-х років фонду “Управління служби безпеки України по Кіровоградській області”.

Особливу групу документів архіву складають кіно-, фото-, фоно- та відеодокументи. Кінодокументи складаються з кінофільмів, кіносюжетів, телепередач, що висвітлюють події суспільно-політичного життя області та її людей починаючи з 60-х років ХХ ст. Фотодокументи представлені фотознімками міст Кіровоградщини, фотографіями учасників революційного руху на території нашого краю, учасників Великої Вітчизняної війни, партизан, підпільників, Героїв Радянського Союзу і Соціалістичної праці, передовиків виробництва, громадських діячів та діячів науки, культури і мистецтва. Вони відображають працю людей у відновленні народного господарства після війни 1941-1945 років, внесок у розвиток промисловості, сільського господарства, транспорту та освіти нашої області.

Серед фонодокументів – записи виступів, бесід, інтерв’ю громадських діячів та знаних людей краю, фонограми художніх і музичних творів у виконанні творчих колективів області.

Відеодокументи представлені відеоматеріалами про видатні події суспільно-політичного життя міста та області, історію архітектурних споруд: учбових закладів і промислових підприємств міста, а також видатних людей нашого краю.

У бібліотеці архіву сконцентрована література науково-довідкового та краєзнавчого характеру, в якій є історичні, економічні та статистичні відомості з історії краю, розвитку його міст і сіл, промисловості і сільського господарства, освіти і охорони здоров’я. Видання з питань історії, філософії, політекономії, релігії, мистецтва, юриспруденції, а також науково-популярна література. Серед рідкісних видань “Собрание Государственных Грамот и договоров”, “Русские портреты”, “Портретная галерея русских деятелей” (1864-1865), “Исторический очерк общества грамотности и ремесел г. Елисаветграда” (1873-1893). Книги, автори яких народилися або проживали на Кіровоградщині, спогади учасників революційних подій початку ХХ ст. на Україні та людей, які повернулися з німецько-фашистської неволі 1941-1944 років. Серед періодичних видань – центральні і місцеві газети та журнали.

(на початок сторінки)


Обсяг фондів та документів на 01 січня 2024 року:

 • З паперовою основою: фондів- 8434; справ – 1514830 (1759-2023);
 • Науково-технічна документація- 218 од.зб. (1946-1990);
 • Кінодокументи – 259 од.зб. (1941-1990);
 • Фотодокументи -24415 од.обл. (1906-1930,1941-2015, 2019-2023, б/д);
 • Фонодокументи - 414 од.зб. (1962-2017, 2019);
 • Відеодокументи - 732 од.зб. (2002-2013,2014-2023);
 • Науково-довідкова бібліотека (1857-2022);
 • Книги і брошури - 16174;
 • Комплекти журналів -664;
 • Підшивки газет -7408;
 • Спеціальні видання (картки,листівки,плакати) -4609.

(на початок сторінки)


Науково-Довідковий апарат архіву

Каталоги і картотеки налічують - 464157 карток

Картотеки: з питань, що розглядались на пленумах, засіданнях бюро обкому, міськкомів і райкомів партії; осіб, позбавлених виборчих прав; осіб, що були вивезені на примусову працю до Німеччини в 1942-1944 роках; партизан і підпільників періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років; громадян, що були репресовані в 1930-1950 роках; комуністів, які загинули в 1941-1945 роки; іменна картотека тридцятитисячників; до фондів П-4 Кіровоградський міськком партії та П-429 Кіровоградський обком компартії України; періодичних видань бібліотечного фонду.

Показчики до фондів Р-227 Єлисаветградська окружна контрольна комісія робітничо-селянської інспекції (предметний); Р-250 Єлисаветградський окрвиконком (географічний, іменний); Р-810 Єлисаветградська окружна інспектура народної освіти.

Огляди:

- тематичні: колективізація сільського господарства Кіровоградщини в 1919-1932 рр.; адміністративно-територіальні зміни, що відбулися на території Кіровоградщини в 1752-1962 рр.;

- фондові: Ф-331 Єлисаветградський завод по виготовленню землеробних машин і знарядь акціонерного товариства “Р. і Т. Ельворті”; Ф.Р-218 Єлисаветградський повітовий виконавчий комітет ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів; Ф.Р-231 Єлисаветградська окружна планова комісія; Ф.Р-633 Єлисаветградський підвідділ комнезамів при відділі управління повітового виконкому ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів; Ф.П-458 Знам’янська міська партійна організація; Ф.П-593 Олександрійська районна партійна організація.

У Державному архіві Кіровоградської області наявні такі каталоги:

 1. географічний: тематичний, на паперовій основі, містить інформацію про населені пункти області, а також зміни її адміністративно-територіальні устрою; картки розміщено за алфавітним порядком назв адміністративно-територіальних одиниць;
 2. предметно-тематичний: на паперовій основі, картки систематизовано за предметно-тематичним принципом, а всередині кожного розділу - за хронологією подій; каталог розділено на періоди: дорадянський та радянський;
 3. іменний: на паперовій основі, містить інформацію про видатних осіб, систематизований за алфавітним порядком прізвищ;
 4. на документи з кадрових питань (особового складу): на паперовій основі, містить відомості про місце зберігання документів ліквідованих установ.
 5. кіно-, фото-, фонодукментів: на паперовій основі, картки систематизовано за предметно-тематичним принципом; містить відомості про значні події з історії розвитку Кіровоградської області.

Каталогізація здійснювалася як по описах фондів, так і по архівних справах (з поаркушним їх переглядом).

Також в архіві існують бази даних:
 1. "Фондовий каталог" - є складовою частиною проєкту Державної архівної служби України "Центральний фондовий каталог". База даних працює під керівництвом системи керування базами даних Microsoft Access. Зберігає наступну інформацію: номер фонду, назва фонду, крайні дати документів фонду, обсяг фонду, а також інформацію про тип фонду та його категорію. Пошук можливо здійснювати за назвою та номером фонду.
 2. "Відеодокументи" - призначена для обліку відеодокументів, які зберігаються в Державному архіві Кіровоградської області. База даних містить наступну інформацію: одиниця зберігання, одиниця обліку, дата надходження, звідки надійшов документ, автор відео, жанр відеодокумента (телепрограма, фільм, інтрев'ю), назва, короткий зміст/анотація, учасники відео, рік запису, мова запису, носій, тривалість запису, примітка. Пошук можна здійснювати по назві відео та по прізвищам учасників відео.
 3. "Книжковий фонд" - призначена для обліку книг, що зберігаються у Державному архіві Кіровоградської області. Це література з питань вітчизняної та зарубіжної історії, архівознавства, краєзнавства, документознавства та спеціальних історичних дисциплін; наукова література з питань управління, організації науково-інформаційної діяльності, бібліотечної та видавничої справи; навчальна та навчально-методична література різних галузей знань (підручники та посібники для загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів, монографії) тощо. Містить наступну інформацію: видання, автор, назва, том/видання, місце видання, назва видання, рік видання, кількість сторінок, коротка анотація/ ключові слова, авторський знак, розділ, стелаж, шафа, полка, інвентарний(ні) номер(и), фізичний стан, примітка. Пошук можна здійснювати за наступними полями: автор, назва, розділ, ключове слово.
(на початок сторінки)

Бібліографія:

(на початок сторінки)

2005-2022 р.